The Truth of Tibetan Buddhism

简体 | 正體 | EN | GE | FR | SP | BG | RUS | JP | VN                 Chân tướng Mật tông Tây Tạng – Trang nhất | LOGIN | LOGOUT

Sexual scandals of Lamas and Rinpoches

über die Dalai Lamas

Before Buddhism was brought to Tibet, the Tibetans had their believes in "Bon". "Bon" is a kind of folk beliefs which gives offerings to ghosts and gods and receives their blessing. It belongs to local folk beliefs.

In the Chinese Tang Dynasty, the Tibetan King Songtsän Gampo brought “Buddhism” to the Tibetan people which became the state religion. The so-called “Buddhism” is Tantric Buddhism which spreads out during the final period of Indian Buddhism. The Tantric Buddhism is also named "left hand tantra" because of its tantric sexual practices. In order to suit Tibetan manners and customs, the tantric Buddhism was mixed with "Bon". Due to its beliefs of ghosts and sexual practices, it became more excessive.

The tantric Master Atiśa spread out the tantric sex teachings in private. Padmasambhava taught it in public, so that the Tibetan Buddhism stands not only apart from Buddhist teachings, but also from Buddhist form. Thus, the Tibetan Buddhism does not belong to Buddhism, and has to be renamed "Lamaism".

Home »
 
KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU LẤY CHỒNG PHẬT SỐNG CỦA TÔI 2019-05-15
 
VỢ TÔI BỊ TÀ SƯ LÀM BÙA PHÉP ĐÃ ĐẾN BỜ LY HÔN RỒI 2019-05-15
 
THỐNG KÊ TUỔI THỌ CỦA CÁC ĐỜI ĐẠT LAI LẠT MA 2019-05-15
 
PHÁP TU Ý DÂM VÀ THỦ DÂM CỦA ĐƠN NAM, NỮ TRONG MẬT TÔNG TÂY TẠNG 2019-05-15
 
10 NĂM THI HÀNH “BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHUYỂN THẾ CỦA PHẬT SỐNG” 2019-05-15
 
CUỘC PHỎNG VẤN CỰU GIÁM ĐỐC CỦA SOGYAL RINPOCHE 2019-05-15
 
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SỰ CHUYỂN THẾ CỦA PHẬT SỐNG TRONG PHẬT GIÁO TẠNG TRUYỀN 2019-05-15
 
DƯỚI ÁP LỰC VỤ BÊ BỐI TÌNH DỤC, LÃNH TỤ CỦA RIGPA TUYÊN BỐ TỪ CHỨC 2019-05-15
 
LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ “OM MA NI BÁT MÊ HỒNG” CỦA MẬT GIÁO CÓ Ý NGHĨA GÌ? 2019-05-15
 
LẠT MA NHÂN BA THIẾT Ở PARIS(2) 2019-05-15
 
LẠT MA NHÂN BA THIẾT Ở PARIS 2019-05-15
 
SHANGRILA: THIÊN ĐƯỜNG CHƯA TỪNG TỒN TẠI 2019-05-15
 
ĐẠT LAI LẠT MA CHÍNH LÀ MỘT TÊN ĐẠI BỊP TÂM LINH TRÊN VŨ ĐÀI QUỐC TẾ 2019-05-15
 
NHỮNG LỜI TỐ CÁO KHIẾN NGƯỜI TA KHÓ CHẤP NHẬN VỀ NGÔI CHÙA VÙNG LODÈVE 2019-05-15
 
ÁC MỘNG CỦA KHÔNG HÀNH MẪU 2019-05-15
 
LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ LÀ TÀ DÂM CHÚ CỦA YÊU MA QUỶ QUÁI 2019-05-15
 
PHÁP SONG THÂN BỊ LẠT MA MẬT TÔNG TÂY TẠNG LÀM CHO TO BỤNG 2019-05-15
 
NÓI SƠ VỀ KẾT CỤC CỦA MINH PHI TRONG PHÁP SONG TU CỦA MẬT TÔNG 2019-05-15
 
HAI NỮ SINH VIÊN BỊ SÁT HẠI VÀ PHÂN XÁC SAU KHI SONG TU VỚI PHẬT SỐNG 2019-05-15
 
KHAI THỊ DÂM UẾ CỦA LIÊN HOA SINH TRONG “MẬT TÔNG ĐẠI GIẢI THOÁT PHÁP” 2019-05-15
Home »